Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana


Projekts:

Iesniedzējs:


1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
  • Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu VRG teritorijā un ir atbilstošas SVVA stratēģijai Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015 -2020 gadam, attiecīgajai rīcībai un sekmē rīcībā plānoto rezultātu sasniegšanu.
  • Atbilst - atzīmē vārdu "Jā"
  • Neatbilst - atzīmē vārdu "Nē" (Projekti tālāk netiek vērtēti).

Kopā Minimālais punktu skaits: 16 Maksimālais punktu skaits: 36 Summa: 0
NAP ES LEADER